Cíle školky

Základním předpokladem pro naplňování uvedených principů je svobodná vůle dítěte a s ní spojená odpovědnost za vlastní učení. Charakter vztahu mezi pedagogem a žákem je partnerský a učitel dítě provází v cestě poznání.

Důraz klademe na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblastech výchovy a vzdělávání. Využíváme projektového učení, integrovanou tematickou výuku a  podnětné prostředí. Pracujeme se sebehodnocením dětí (portfolia, řízená reflexe pedagogem aj.), které posiluje pozitivní motivaci. Podporuje aktivní učení, kdy jedinec není pouhým pasivním příjemcem informací, ale vlastní iniciativou získává vědomosti a dovednosti ze světa kolem něj.

Během výuky zapojujeme děti do pěstitelských a chovatelských aktivit, neboť naše škola disponuje krásným zahradním pozemkem a živými zvířaty (koně, poníci, slepice, ovce, kráva a psi). Vytváření kladného vztahu k přírodě a zodpovědnému chování je našim posláním.

Čím je ještě naše škola výjimečná?

Naši pedagogové jsou absolventi prestižních škol a své vzdělání stále prohlubují. Proto můžeme náš vzdělávací program obohatit o činnosti, které se zaměřují na lesní pedagogiku, environmentální výchovu, logopedickou prevenci, pravidelná jógová cvičení nebo také čtenářskou a matematickou pregramotnost. Spolupráce s dětmi i rodiči je inspirována vzdělávacím programem "Step by step" (Začít spolu) a prvky filozofie Montessori.

Východiskem našeho vzdělávacího působení je teorie rozmanitých inteligencí H. Garnera. Rozvíjíme proto všechny typy inteligence:

Verbální

je schopnost ovládnout všechny stránky jazyka. Tuto inteligenci budeme podporovat činnostmi jako je čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry a rozhovory.

Logicko – matematickou

pomocí bádání, pokusů, skládanek, hlavolamů, logických úloh a manipulací s nejrůznějšími předměty, budeme rozvíjet logické uvažování a vědecký a systematický přístup k řešení problémů.

Prostorovou

orientace v prostoru a schopnost postřehnout a pochopit změny ve svém okolí. Tyto dovednosti včetně ukládání do paměti a vybavení si nových poznatků budeme stimulovat modelováním, navrhováním, vizuálním znázorňováním, skládačkami a navštěvováním galerií, divadel a dalších kulturních míst.

Hudební

rozvíjení estetického cítění, porozumění rytmickým a intonačním modelům hudby, vnímání kvality tónů a zvuků. Vlastní vytváření hudebních zážitků díky zpěvu, poslechu hudby a hře na nejrůznější hudební nástroje.

Tělesně – kinestetickou

podporujeme zdravý psychomotorický vývoj pravidelnými pohybovými aktivitami. Rozvíjíme sebevyjadřování obratným používáním vlastního těla. Činnosti jsou koncipovány tak, aby rozvíjely jemnou i hrubou motoriku.

Interpersonální

vnímáme chování a pocity osob kolem nás. Učíme se rozpoznat a chápat rozdíly v jejich temperamentu, schopnostech, pohnutkách a náladě. Vytváříme podmínky pro sociální učení během skupinových her a úkolech.

Intrapersonální

seberegulace a porozumění vlastnímu „Já“ je stavebním kamenem pro zdravý vývoj osobnosti každého jedince. Vytváříme prostor pro psychohygienu dětí činnostmi jako jsou meditace, dětská jóga, výlety do přírody, výtvarná a pracovní činnost a relaxace.

Přírodní

pobyt v přírodě je prapodstata člověka. Čerpáme energii z lesa a autentické přírody v prostorách naší mateřské školy. Vnímáme změny, které přináší roční období. Přizpůsobujeme se novým podmínkám a získáváme fyzickou a duševní odolnost.

 

 

Základní principy

Lesní pedagogika

Našim cílem je seznámit děti s životem v lese a pochopit jeho význam pro zvířata i člověka. Zprostředkováváme informace o lese z ekologického, hospodářského, sociálního i ekonomického hlediska. Každý den procházíme nové lesní cesty a učíme se všemi smysly. Tvoříme a hrajeme si s přírodninami, které během procházek potkáme. Vedeme děti ke správnému chování v lese tak, aby uměly o přírodu kolem sebe pečovat a chránit. Posilujeme pozitivní vztah ke dřevu jako obnovitelné surovině. Vyhříváme jurtu pomocí dřeva, které si společně doneseme, zpracujeme, uskladníme a zatopíme. Spolupracujeme s truhlářstvím Václav Voda, kde mohou děti poznávat  celý výrobní proces. 

E – environmentální vzdělávání

N – nápodoba je základním kamenem sociálního učení

V – vlastní nenahraditelná zkušenost

I – integrované vzdělávání

Č – činnostní učení podporuje iniciativu při získávání nových informací

E – empatický přístup k dětem

K – kooperace s odborníky a rodinou dítěte

Zázemí

Je tvořeno samostatným oploceným pozemkem s Mongolskou jurtou o průměru 8m,  která je zateplená, připravená pro celoroční provoz. Nachází se nedaleko výběhu s koňmi, poníky a osly. Připravujeme dětské hřiště, lesopark, velké pískoviště, záhony pro pěstitelskou činnost a spoustu dalšího. O dalším průběhu Vás budeme informovat.

FOTKY malé jurty naleznete ZDE

K dispozici je také zázemí jezdecké školičky Arpitha, které je v současné době také ve výstavbě. Zde budou mít děti možnost setkat se nejen s koníky a poníky, ale i s oslíky, králíčky a sem tam třeba najdou i nějaké vajíčko od místních slepiček. Mimo provoz školky pak mohou dle svého zájmu navštěvovat kroužky v areálu - Jezdeckou školičku a Jezdecký klub.

Spolek ENVIK z.s. nabízí spoustu programu se zaměřením na venkovní aktivity, a to sportovní i chovatelské. Připravujeme: Malý sokolník, Malý rybář, cyklistiku a běžecký kroužek pro děti i dospělé. Aktuálně jsou kroužky a jejich nábor i vývoj pozastaven, vzhledem s problematikou pandemie. 

Historie

Zřizovatel Lesní mateřské školy Envíček je nestátní nezisková organizace ENVIK z.s.  Původně jsme měli zájem nabídnout pozemek k pronájmu již zaběhlé Lesní školce nebo Lesnímu klubu. Při řešení formy realizace jsme se nakonec rozhodli pro vlastní zařízení, mj. i z důvodu provázanosti jednotlivých aktivit v areálu - jezdectví a volnočasové kroužky. Velkou oporou při přípravě naší školky nám byly a jsou Lesní mateřská škola Šemíček a Mateřská škola Kometka.