Zápis do Lesní mateřské školy Envíček na školní rok 2020/2021

Zápis v LMŠ Envíček pro školní rok 2020/2021 bude probíhat v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2), v termínu:  

 od 8.7. 2020 – 28.8. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě.

 „Zápisový list“ je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky zřizovatele (y5mdgpc),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (envicek@centrum.cz),
 3. poštou: (Lesní mateřská škola Envíček, Kostelíček 16, 62800 Brno)
 4. osobní podání, na základě telefonické domluvy (tel. 608 862 580)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do LMŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání, tj. dítě, které dosáhne 31.8. pěti let.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované („Čestné prohlášení - očkování“) Zde
 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Veškeré dokumenty lze stáhnout z webových stránek školy: www.lmsenvicek.cz

Kritéria přijetí do LMŠ Envíček  

 • povinné předškolní vzdělávání
 • děti, které do naší mateřské školy již docházely
 • modul školní docházky (přednost mají děti s celotýdenní docházkou)
 • sourozenci
 • věk dítěte
 • seznam čekatelů
 • kapacita LMŠ

 Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). 

Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do LMŠ obdrží rodiče písemnou zprávu o přijetí či nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno.

Zvláštní ustanovení

Vzhledem k probíhajícímu legislativnímu procesu – zápis LMŠ Envíček do rejstříku škol a školských zařízení registrovaných MŠMT, může LMŠ Envíček přihlášku oficiálně potvrdit až po jeho ukončení. Současně bude zřizovatel žadatele o umístění dítěte informovat o aktuální kapacitě a rezervaci místa v LMŠ.

Ostatní podmínky zůstávají nezměněny.

S ohledem na tyto skutečnosti bude LMŠ Envíček po zapsání do rejstříku škol a školských zařízení registrovaných MŠMT a nabití právní moci informovat rodiče přihlášených dětí o této skutečnosti v co nejkratší možné době, včetně vydání rozhodnutí o přijetí dítěte do LMŠ.

 

V Podolí dne 8. 7. 2020

         Martina Hasoňová, statutární zástupce ENVIK z.s. - zřizovatele  LMŠ Envíček